Кинотека на Република Северна Македонија

Адреса: ул. Никола Русински бр.1.; П.Фах 16; 1020 Скопје, Република Северна Македонија

Контакт: Владимир Ангелов, директор

Содржина: Кинотеката ја започнува својата работа во 1976 година, како институција од посебен интерес за Републиката, со задача да прибира, обработува, чува, заштитува и презентира филмови и филмски материјали од посебно уметничко, културно, научно, историско и друго значење.

Телефон: ++ 389 2 3071-814; 3071-815

Факс: ++ 389 2 3071-813

Веб: www.kinoteka.mk