< Назад

Дуковски Самоил

Биографија: (Галичник, Гостиварско, 1929 - Скопје, 26.05.2011) Филмски и театарски актер. Средна др­жав­на те­а­тар­ска шко­ла завршил во 1950 го­ди­на, а со про­фе­си­о­нал­на ак­тер­ска деј­ност поичнал да се за­ни­ма­ва од 1955 го­ди­на. Во Драм­ски­от те­а­тар нас­та­пу­вал од 1959 го­ди­на. Ду­ков­ски ин­тен­зив­но иг­рал на си­те три сце­ни и во не­го­ва­та ак­тер­ска ка­ри­е­ра одиг­рал над 85 уло­ги. Се за­ни­ма­вал и со пи­шу­ва­ње драм­ски тек­сто­ви, а не­кои од нив би­ле из­ве­де­ни на те­а­тар­ски­те сце­ни. До­бит­ник е на по­ве­ќе приз­на­ни­ја, меѓу кои Медал за заслуги за народ во 1947 година, Плакета на градот Скопје во 1969 година.

Филмови: 1952 БЕЛИ МУГРИ, рецитатор, документарен, Вардар филм

Филмографија:

1967: Каде по дождот ( Споредна улога, )
1967: Мементо ( Споредна улога, )
1981: Црвениот коњ ( Споредна улога, )
1991: Тетовирање ( Споредна улога, )
1995: Ангели на отпад ( Споредна улога, )
1998: Збогум на 20-тиот век ( Споредна улога, )