Поважни контакти

Владимир Љ. Ангелов
(Директор на Н.У. Кинотека на Македонија)
Кинотека на Македонија
vladoa@maccinema.com
Игор Старделов
(Раководител на Одделение за прибирање, заштита, обработка и чување на филмови и филмски материјали)
Кинотека на Македонија
igors@maccinema.com
Петар Волнаровски
(Раководител на Одделение за истражувачка, издавачка и јавна дејност)
Кинотека на Македонија
petarv@maccinema.com
Дамјана Ивановска
(Уредник на филмска програма)
Кинотека на Македонија
damjanai@maccinema.com
Александра Младеновиќ
(филмолог - меѓународна дејност)
Кинотека на Македонија
aleksandram@maccinema.com

Контакт