Кино сојуз на Македонија

Адреса: ул. Мито Хаџи-Василев Јасмин бр.48, Градски зид, блок 5; П. фах 14; 1000 Скопје, Република Македонија

Контакт: Зоран Узунов, Претседател; Роберт Јанкуловски, Генерален скретар

Телефон: ++ 389 02 3222-420; 3238-357

Факс: ++ 389 02 3238-257